Miljöpolicy
Mariannes Farm bidrar till en långsiktigt god miljö genom att odla, marknadsföra och förädla rotsaker av hög kvalitet med så liten påverkan på miljön som möjligt. Våra odlingar och produkter ska i mesta möjliga mån vara ekologiska.

I verksamheten tar Mariannes Farm största möjliga miljöhänsyn, förebygger föroreningar och eftersträvar ständig förbättring genom att fastställa och följa uppsatta miljömål.
Ambitionen är att med god marginal uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav som berör verksamheten.

Vi arbetar kontinuerligt och på ett systematiskt sätt för at minska vår energiförbrukning. All elektricitet vi förbrukar ska alltid komma från förnybar källa.  
Varje anställd får relevant miljöutbildning och skall medverka i miljöarbetet.
Vår policy är tillgänglig för alla.    

Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Vi strävar efter att maximera effektiviteten av vårt naturresursutnyttjande främst med avseende på energi och vatten.  Vi strävar också efter att minimera utsläppen och i möjligaste mån göra restprodukter till resurs.

Företagets positiva miljöpåverkan består bl.a. av att 80% av odlingen är ekologisk. Mariannes Farm har odlat ekologiskt i över 20 år.
Grön el
Mariannes Farm har använt förnyelsebar energi sedan 2005. El som kommer från vattenkraft. Vi har installerat värmepumpar i alla byggnader och bostäder. Vi återanvänder energin bland annat från kylarnas värmeproduktion till golvvärme i våra produktionsanläggningar.

Ansökan för att vara delaktig i ett vindkraftverk på mark som tillhör Mariannes Farm är inskickad men just nu vilande. Storleken på detta vindkraftverk skulle kunna täcka hela företagets behov av energi med gott mått.

Vattenförbrukning
På Mariannes Farm används det mycket vatten då alla produkter tvättas. Vatten-förbrukningen mäts dagligen och sedan 2012 har har vi minskat förbrukningen med 54%. Vår målsättning är att minska ytterligare. Vi försöker återanvända så mycket vatten som möjligt i produktionen och därefter rena vattnet och använda det till bevattning på våra odlingar.

Transporter
Tanken på Farmen är nu fylld med HVO100 vilket innebär att traktorer och bilar kör på 100% förnybart bränsle. Ett stort steg framåt mot vårt mål att bli helt fossilfria. Alla nya bilar som köps in till Mariannes Farm är miljöbilar. Vi påverkar våra fraktare att använda lastbilar som är miljöklassade med EU 5 eller högre.

Utsorterade morötter återanvänds
En del av de morötter som sorteras ut efter rengöring för att de inte håller vår kravprofil återvinns och hämtas varje vecka av företaget Rescued Fruits. Morötterna är fin råvara och Rescued pastöriserar dem och gör juicer.